Bilig

Papers
(The TQCC of Bilig is 1. The table below lists those papers that are above that threshold based on CrossRef citation counts [max. 500 papers]. The publications cover those that have been published in the past four years, i.e., from 2019-09-01 to 2023-09-01.)
ArticleCitations
Türk Diasporası Kavramına Eleştirel Bir Bakış: Türk Diasporası Var mı?7
Bölgeler Arası Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması: Türkiye Örneği6
Türkiye’nin Yaratıcı Şehirleri6
Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü5
Discourse Markers in The Book of Dede Korkut5
Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Geleneğinde “Don Değiştirme”5
Sağlık Harcamaları ve Yaşam Beklentisi İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Örneği5
Kült Kavramı ve Söz Kültü3
Türkiye’de Politik İstikrarsızlık ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Nedensellik Analizi3
Oksidentalizm: Oryantalizme Doğulu Bir Cevap3
Karakalpak Adetleri ve Bakhtin’in Karnavalı Arasındaki Benzerlikler3
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk Askeri Havacılığı3
Sultan II. Abdülhamid Döneminde Koleraya Karşı İlaç Geliştirme Çalışmaları3
Alman İmparatorluğu’nun Türk Dünyasına Yönelik Propaganda Faaliyetleri: Arkeolog Max Freiherr von Oppenheim ve Doğu Haber Ajansı3
G.T. Timofeyev’in Notları Çerçevesinde 20.Yüzyıl Başında Orta İdil’de Çuvaşların Etnik-Kültürel İlişkileri3
Türkiye’de Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme3
Siyaset, Sanayii ve Akademi: 2002 Sonrası Türk Savunma Sanayiinin Büyük Atılımının Dinamikleri3
Farabi’nin Epistemolojisindeki Aklın Özü ve Tipolojisi2
Tehlike Altında Bir Dil Olan Gagauzca’ya Karşı Duygusal ve İşlevsel Tutumlar2
Kamu Diplomasisi Faaliyeti Olarak Bursluluk Programları ve Türk Keneşi Üye Ülkelerindeki Uygulamalar2
Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri2
Türk İşaret Dili’nde Sözdizime Deneysel Bir Yaklaşım2
Enerji Güvenliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türk Dünyası Ülke Panelinden Kanıtlar2
Türksoy, Türk Keneşi ve Kültürel Diplomasi: İşlevselciliğin Yeniden Tahayyülü2
National Polar Research as a Manifestation of Turkey’s Soft Power2
21. Yüzyıl Becerileri Çerçevesinden Türk Atasözlerine Bir Bakış2
Kazaklara Türkçe Öğretimi ve Söz Edimsel Bir Karşılaştırma2
Avrupa Birliği-Rusya Enerji İlişkilerinde Azerbaycan Alternatifi2
Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları1
Klasik Türk Şiirinde Terkiplerdeki Somutlaştırma ve Duygu Aktarımı1
Türk Dünyasında Birlik Fikrinin Kökenleri1
Rus Basınında TBMM’nin Açılış Süreci1
Mas-Wrestling is the National Sport of the Sakha Turkic People1
Code-Switching Pattern of Turkish- Russian Bilingual Ahıska Turks and Matrix Language Frame Model1
Malatya Kırklar Mezarlığı Mezar – Mezar Taşlarında Bezeme1
Havza Yönetiminde Bölgesel Elektrik Ticareti Modeli: Aral ve Kura-Aras Havzaları Üzerine Bir Değerlendirme1
Özbek Türkçesi Dilbiliminde Çağrışım Sözlüğünü Oluşturmanın Kuramsal ve “Beşik” Kelimesi Örneğinde Uygulamalı Yöntemleri1
Türkiye’nin Diaspora Politikası: 2010’dan Bu Yana Bakış Açısında Değişim1
Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Bürokrasinin Rolü:Tek-Parti Dönemi ve Çok-Partili Sisteme Geçiş1
Kimlik-Güvenlik İlişkisini Anlamak: Toplumsal Kimlik, Sosyal Psikoloji ve Toplumlar-Arası Güvenlik İkilemi1
Jenotdel (Komünist Parti Kadın Birimi) ve Türkistan’daki Çalışmaları1
Tezkire-i Şeyh Safî’deki -A ėr- Odaksıl Şimdiki Zaman İşaretleyicisi1
Kazakistan ve Türkiye’deki 1. Sınıf Ana Dil Öğretim Ders Kitaplarının Karşılaştırılması1
Turkey’s Security Policy towards Northern Syria and Iraq amid Regional Chaos (2011-2019)1
Göç Kimlik ve Aidiyet: Amerika’da Yaşayan Türkler Örneği1
Ortaçağ Taraz’da Son Arkeolojik Kazılar Sonucunda Bulunan Sikkeler Üzerine Bir İnceleme1
Petrol Fiyatları ve Kazakistan Reel Döviz Kuru: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı1
Türk Dünyasında Turizmin Ülkeler Arası İş Birliği Temelli Geliştirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma1
Ahundzade’de Millet Fikrinin Oluşumunun Miroslav Hroch’un yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi1
Türk Dünyasının Entegrasyonunda Lise Edebiyat Tarihi Kitaplarının Yeri1
Uygur Türkleri Üzerinde Dijital Gözetim1
0.018677949905396