Bilig

Papers
(The median citation count of Bilig is 0. The table below lists those papers that are above that threshold based on CrossRef citation counts [max. 250 papers]. The publications cover those that have been published in the past four years, i.e., from 2020-02-01 to 2024-02-01.)
ArticleCitations
Bölgeler Arası Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması: Türkiye Örneği8
Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Geleneğinde “Don Değiştirme”7
Kült Kavramı ve Söz Kültü7
Discourse Markers in The Book of Dede Korkut7
21. Yüzyıl Becerileri Çerçevesinden Türk Atasözlerine Bir Bakış5
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk Askeri Havacılığı5
G.T. Timofeyev’in Notları Çerçevesinde 20.Yüzyıl Başında Orta İdil’de Çuvaşların Etnik-Kültürel İlişkileri4
Siyaset, Sanayii ve Akademi: 2002 Sonrası Türk Savunma Sanayiinin Büyük Atılımının Dinamikleri4
Tehlike Altında Bir Dil Olan Gagauzca’ya Karşı Duygusal ve İşlevsel Tutumlar4
National Polar Research as a Manifestation of Turkey’s Soft Power4
Avrupa Birliği-Rusya Enerji İlişkilerinde Azerbaycan Alternatifi4
Oksidentalizm: Oryantalizme Doğulu Bir Cevap3
Malatya Kırklar Mezarlığı Mezar – Mezar Taşlarında Bezeme3
Kamu Diplomasisi Faaliyeti Olarak Bursluluk Programları ve Türk Keneşi Üye Ülkelerindeki Uygulamalar3
Türk İşaret Dili’nde Sözdizime Deneysel Bir Yaklaşım2
Kazaklara Türkçe Öğretimi ve Söz Edimsel Bir Karşılaştırma2
Göç Kimlik ve Aidiyet: Amerika’da Yaşayan Türkler Örneği2
Türk Dünyasında Turizmin Ülkeler Arası İş Birliği Temelli Geliştirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma2
An Evaluation of India’s Central Asian Policy in the Context of Regional Interests2
Farabi’nin Epistemolojisindeki Aklın Özü ve Tipolojisi2
Enerji Güvenliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türk Dünyası Ülke Panelinden Kanıtlar2
Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları1
Taşnakçı Ermeni Levon İ. Mirzoyan’ın Kazakistan’daki Faaliyetleri (1933-1938)1
Klasik Türk Şiirinde Terkiplerdeki Somutlaştırma ve Duygu Aktarımı1
Long-Term Changes in the Creation of New Cash Waqfs in Istanbul1
Rus Basınında TBMM’nin Açılış Süreci1
Searching for Legitimacy of the Political Powers in İran after Safavid Period1
Ahundzade’de Millet Fikrinin Oluşumunun Miroslav Hroch’un yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi1
Kazakistan ve Türkiye’deki 1. Sınıf Ana Dil Öğretim Ders Kitaplarının Karşılaştırılması1
Özbek Türkçesi Dilbiliminde Çağrışım Sözlüğünü Oluşturmanın Kuramsal ve “Beşik” Kelimesi Örneğinde Uygulamalı Yöntemleri1
Kültürel Kavramsallaştırma Örneği: Eski Uygur Sivil Metinlerindeki Örü Kodı Bol- Yapısı Üzerine1
Ortaçağ Taraz’da Son Arkeolojik Kazılar Sonucunda Bulunan Sikkeler Üzerine Bir İnceleme1
Petrol Fiyatları ve Kazakistan Reel Döviz Kuru: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı1
Osmanlı Devleti’nde Azınlık Var mıydı? Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslim Vatandaşlarının 19. Yüzyılda Değişen Hukuki Statüleri Hakkında Bir Değerlendirme1
Mas-Wrestling is the National Sport of the Sakha Turkic People1
Avrupa İslamı Söyleminin Almanya’ya Yansımaları ve Almanya’da Türk-İslam’ın Tanınması Meselesi1
Uygur Türkleri Üzerinde Dijital Gözetim1
Turkey’s Security Policy towards Northern Syria and Iraq amid Regional Chaos (2011-2019)1
Türkiye’nin Diaspora Politikası: 2010’dan Bu Yana Bakış Açısında Değişim1
Türk Dünyasında Birlik Fikrinin Kökenleri1
Kimlik-Güvenlik İlişkisini Anlamak: Toplumsal Kimlik, Sosyal Psikoloji ve Toplumlar-Arası Güvenlik İkilemi1
Türkiye’de Yasama Ombudsmanının Kamusal Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabulucu Fonksiyonu1
Code-Switching Pattern of Turkish- Russian Bilingual Ahıska Turks and Matrix Language Frame Model1
Tezkire-i Şeyh Safî’deki -A ėr- Odaksıl Şimdiki Zaman İşaretleyicisi1
Havza Yönetiminde Bölgesel Elektrik Ticareti Modeli: Aral ve Kura-Aras Havzaları Üzerine Bir Değerlendirme1
Amerika’da Gönüllü Bir Osmanlı Elçisi General Lew Wallace0
“Düşünce Yöntemi – Kültür Değişmesi” İlişkisinin Modern Türkiye’de Pozitivist Düşünceyi Etkinleştirmesinin Sosyolojisi0
2020 Azerbaycan-Ermenistan Ateşkesine Göre Yerinden Edilenlerin Dağlık Karabağ’a Geri Dönüşü0
The View of Kazakh Proverbs on Contemporary National Identity0
Türk Masalları ile Toplum İnşası0
Tarih Yazımında Sınırlandırmalar: Tarihçi İçin Ceteris Paribus0
Orta Asya Devletleri’nin Küresel Güçlere Siyasal Yakınlığının Analizi: Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan Örneği0
1946 Seçimleri ve Uluslararası Politikadaki Yansımaları: Soğuk Savaşın Eşiğinde Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş0
Visual Rhetorical Analysis of Cartoons about Turkish Statesmen in Magazine Krokodil: 1922-19240
A Turkish Association Founded in Bulgaria: Turan Youth and Sports Association0
Hunlardan Kalan Kültürel Miras: Çin Kaynaklarında “Batur” Unvanı0
Ötüken’den Kırım’a Türk Dünyası Kültür Tarihi / Turkish World Cultural History from Ötüken to Crimea. Ed. Ahmet Kanlıdere and İlyas Kemaloğlu, Ötüken Press, 2021.0
The Link between Libyan Civil War and the Eastern Mediterranean Issue in Turkish Foreign Policy: Balancing the Threat0
Establishing of the Teke (Antalya) Sanjak as a Separate Unit by Parting from the Konya Vilayet and its Administrative Re- Organization0
Türkiye’nin Sorunlu AB Üyeliği Arayışı0
XI.-XII. Yüzyıllar Eski Türk Dili Söz Varlığının Divânu Lugâti’t-Türk’teki İfadesi0
Bâkî Dîvânı’nın Yeni Bir Nüshası ve Bâkî’nin Dîvân Neşirlerinde Bulunmayan Şiirleri0
The Rise and Fall of Ethnic Mobilization and Sovereignty in Tatarstan: Patterns of Elite Continuity and Dominance0
Bir XVIII. Yüzyıl Osmanlı/Türk Musikisi Yazılı Kaynağı: Akovalızâde Hâtem Efendi Edvârı0
Perception of Turks and Common Ancestor in Kazakh Genealogy0
Organization of Turkic States: Politics, Economics, Cultural Collaborations and 2040 Vision. Edited by Yılmaz Ulvi Uzun and Hakan Kaya. Nobel, 2023.0
Ahmet Midhat Efendi’nin Askerlik ve Savaşa Dair Görüşleri0
Concept of “Mankurtism” as a Social Problem in Television Discourse of Kazakhstan0
Entegrasyondan Asimilasyona ve Zorunlu Göçe: Bulgaristan Komünist Partisi’nin Türk Azınlık Siyasetinin Bir Değerlendirmesi0
Kautilya’nın Dış Politika Kuramı Çerçevesinde Hindistan’ın Orta Asya İle İlişkileri, 1991-20190
Rise of Neo-Tribal Nationalism in North Cyprus: Debates on Migration and History Writing0
Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Weber’in İzsürümü: Rasyonel ve İrrasyonel Değerler0
Makroekonomik ve Sosyo-politik Endeks Nitelikli Çalışan Başına Reel GSYH’yi Nasıl Etkiler? Türk Cumhuriyetleri’nden Kanıtlar0
The Place and Role of the Northwest Territories of Azerbaijan in the Caucasus Politics of the Ottoman State in the 1720-1730s0
Sebîlürreşâd’ın Hindistan Muhabiri S. M. Tevfik’in ‘Meçhul’ Biyografisine Dair0
Challenging the Islamic City Paradigm: A Trial for Ottoman Urban Spaces through the Lens of Collective Action Theory0
Does Financial Development Enhance Economic Growth? The Case of Turkic Countries0
Çağdaş Kazak Edebiyatında Milli Romantizmin Bir Örneği Ey, Dünye Ey Romanı Üzerine Bir Değerlendirme0
Türk Düşüncesinde Devlet Algısı Bağlamında Bir Karşılaştırma Denemesi: Namık Kemal ve İbn Haldun0
19. Yüzyılın Sonu ve 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı – Kazak İlişkilerinin Seyri ve Rusya’nın Karşı Tedbirleri0
National-Ideological Comparison of Azerbaijani And Uzbek Poetry in the Second Half of the 20th Century0
Kırgızistan’da SSCB Sosyo-Politik Eğitim Sistemi ve Kahrolsun Cehalet Derneği’nin Faaliyetleri (1924-1927)0
Pioneer of Southern Azerbaijan Children’s Literature: Samed Behrengi0
The Main Macroeconomic Determinants of Environmental Degradation in the Independent Turkic Republics and Türkiye: Panel Data Analysis0
Rethinking the Implications of NATO’s Afghanistan Operation and Its Partnership for Peace in Central Asia: Is It the End of NATO’s Presence in Central Asia?0
Erol Üyepazarcı (2019). Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875-1975). İstanbul: Oğlak Yay.0
Operas of Ekrem Resid Rey and Cemal Resid Rey0
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye Arasında Sosyal Güvence İş Birliklerinin Değerlendirilmesi0
Abdiraşidov, Zaynabidin. İsmail Gaspıralı ve XX. Yüzyılın Başlarında Türkistan (Temaslar–İlişkiler–Tesir). Çev. Hatice Kerimoğlu. Selenge Yayınları, 2022.0
Bir Mikro Tarih Anlatısı Olarak Ahtem Seitablayev Sineması’nda Kırım Tatar Toplumunun Temsili0
Zor Zamanlarda Hakikati Koruma: 6 Şubat 2023 Depremleri Sırasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Stratejik Twitter Kullanımı0
The Issue of Qutlug Qaghan’s Identity in the Nomgon Inscription0
Romanya’daki Türk-Tatar Toplumunun Matbuat Mirasından: Bora (Viscolul)0
Ermeni Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Sürgün ve Göç Teması0
Nezihe Meriç’in Sevdican ve SuAndi’nin The Story of M İsimli Oyunlarında Göç ve Irkçılığın Kadın Bakış Açısından İrdelenmesi0
Türk Dünyası Kültüründe Kamu Yayıncılığı: TRT Avaz Örneği0
Abdürreşid İbrahim ve Musa Carullah’ın Talebesi Toshihiko Izutsu’nun Hayatı Eserleri: Türklere ve İslam’a Bakışı0
The Visit to the Ancient Cities of Turkistan Buried Under Sand0
Inclusive Approach of Türkiye on Access and Integration of Refugees to Higher Education0
Biyografi Yazma Geleneği ve Cumhuriyet Sonrasında Biyografi Sözlükleri0
Land Swap Formula in the Nagorno-Karabakh Crisis Solution: Goble Plan and Lavrov Plan0
Religious Expressions in the Old Turkish Texts Belonging to the Christian Milieu0
Turkic Borrowings in the Turkish Language Reform: Past and Today0
The Reflection of the Golden Horde-Russian Struggle to Literature: The Epic of Zadonşina0
Soviet Work Life and Labor Relations in Aitmatov’s Works0
Some Kirigsurs of the Early Iron Age in the Orkhon and Selenga Basins0
Tursınhan Zakenoğlu’nun Mangitas (Bengütaş) Romanındaki “Mangilik El” (Ebedȋ Ülke) Kavramının Sanatsal Sunumu0
Erken Dönem Azerbaycan Maarifçiliğinde Kültürel Kimlik Algısı0
Method in XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi: Albert Thibaudet’s Influence on Ahmet Hamdi Tanpınar0
Contribution of Organization of Turkic States Members to World Heritage at a Time of Cultural Convergence from the Past to the Future0
XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni Entelektüeller: Diran Kelekyan Örneği0
Türk Devletleri Teşkilatının Dijital İletişim ve Dijital Diplomasi Perspektifi0
Tarihi Rus Haritalarında Osmanlı Devleti (1700-1917) [The Ottoman Empire in Historical Russian Maps (1700-1917)]. Author of text Mikhail Bashanov, transl. and ed. by İlyas Kemaloğlu, TDBB, 2023.0
Atatürk Döneminde Türk Uzmanların Yabancı Ülkelerin Eğitim Sistemleri Hakkında Hazırladıkları Raporlar0
Türk İstihbarat Belgeleri Işığında Osmanlı Mukaddes İhtilal Komitesi ve Çalışmaları0
Foundation of Turkestan Military Governorship and Determination of Its Borders (Including Seven Maps)0
Osmanlı’da Modernleşme, Kamusal Alan ve Kadın: Toplumsal Değişimi “Hanımlara Mahsûs Gazete”yle Okumak0
Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü0
Reflections of the Abolition of the Sultanate and the Caliphate in the Spanish Press0
Doğu’dan Batı’ya Masalın Serüveni: Dünya Masalları (2 cilt). Ed. Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Prof. Dr. Habibe Yazıcı Ersoy ve Doç. Dr. Şengül Demirel, Nobel Kültür Yayınları, 2022.0
Wakhan Koridoru’nda (Afganistan) Pamir Kırgızlarının Yaşam Biçimi, Mevcut Durumu ve Sorunları0
Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi0
Turkmen Tribes in Iran in the 19th Century according to Melgunov0
Kazakistan’daki Bölgesel Cedidcilik Hareketi Kapsamında Milli Kimlik İnşası Meselesi Üzerine Bir İnceleme0
Investigation of Qabusnama in Terms of Words of Advice related to Child’s Education0
Manas Destanı’nda Irçı Oğul ve Görevleri0
27 Ciltlik Ansiklopediye Eşdeğer Veri Tabanı: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi0
Algının Çerçevelenmesi: İngiliz Basınında 1896 Osmanlı Bankası Baskını0
Dil Emperyalizmi mi Kültürel Diplomasi mi? Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde British Council ve Halkevleri0
15 Temmuz Darbe Girişimine yönelik Sosyal Ağ Analizi: Sosyal Direniş, Ağ Örüntüleri ve Kolektif Söylem0
Chinese Music of the Tang Dynasty And The Effects Of Turkish Music to Chinese Music0
İngilizce Öğretmeni Adaylarının Dil Öğrenme İnançlarının İncelenmesi: Türki Cumhuriyetlerde Kültürlerarası Bir Çalışma0
İlk Yazılı Kaynaklarına Göre Oğuzlar Teŋri mi Yoksa Taŋrı mı Diyordu?0
Türkmen Şair Kerim Gurbannepesov’un Yazması Agır Düşen Goşgu’su (Yazması Zor Gelen Şiir) Üzerine Anlatıbilimsel Bir İnceleme0
Ontolojik Kaygılar, Tarihsel Gerçekler ve Konjonktürel Gelişmeler: Türkiye’nin Rusya İle İlişkilerinde Süreklilik ve Değişim0
‘Ankara War’ in Novels Written in Türkiye and Uzbekistan0
The Turkish War of Independence in Examples from the Arabic and Hebrew Press of Palestine, 1919-19220
Türkiye’s Climate Policies in the Context of Sustainable Security0
0.025206089019775