Tydskrif vir Geesteswetenskappe

Papers
(The TQCC of Tydskrif vir Geesteswetenskappe is 0. The table below lists those papers that are above that threshold based on CrossRef citation counts [max. 500 papers]. The publications cover those that have been published in the past four years, i.e., from 2019-11-01 to 2023-11-01.)
ArticleCitations
'n Assessering van die persepsies oor digitale transformasie by 'n Suid-Afrikaanse handelsbank - 'n geval van Antropogeen-ontkenning vir die ekonomie?6
Posisionering van voortgesette selfgerigte leervaardighede in een-en-twintigste-eeuse onderwys4
Vrygelate gevangenes word as gevangenispersoneel aangestel: Kan Suid-Afrika leer by hierdie nuwe internasionale tendens?3
Die probleem van vaderafwesigheid in Suid-Afrika: 'n Moontlike oplossing gegrond op Bybelse riglyne3
Die verplasing van studente se kleinhandelbesteding in gasheerstede weens Covid-19: 'n Gevallestudie3
Nuwe en ou skatte: Die 2020- Afrikaanse vertaling van die Bybel as 'n hervertaling2
Literêre aspekte van die 2020-vertaling van die Bybel in Afrikaans en die bydrae van die literêre adviseurs in die vertaalproses2
Diamantjubileum van desimalisasie: 60 jaar van Suid-Afrikaanse rand en sent2
Die ontwikkeling en komplekse samehange van die huidige vier bande van Foucault se Histoire de la sexualité2
Die derde Afrikaanse Kerkbybel: Proses en praktyk van 'n direkte vertaling2
Godsdiens en die reg: Herwaardering van die Hervormde Kerk se Besluit 41 (2016) oor homoseksualiteit2
Max-Neef en die strukturele kwesbaarheid van dagloners in Mbombela en Emalahleni, Suid-Afrika2
Vroulike inwoners van myndorpe: ʼn Gevallestudie uit Emalahleni1
Die bronteks vir die 2020-vertaling van die Nuwe Testament1
Burgerskapsonderwys vir 'n suksesvolle lewe in 2050 en daarna1
Die Covid-19-pandemie: 'n Geleentheid tot besinning oor die mens se plek in verhouding met die natuur?1
Wat kom ná Suid-Afrika se fiskale afgrond?1
Die Hebreeuse grondteks en die 2020-vertaling van die Bybel in Afrikaans1
NP van Wyk Louw se diere en gestaltes herbesoek: 'n Ekokritiese lesing1
Die toepassing van inklusiewe onderwys: Internasionale verwagtinge en Suid-Afrikaanse realiteite1
Vertaalprobleme wat die Deuterokanonieke Boeke oplewer: Jesus ben Sira as voorbeeld1
Horende moeders en vaders se benadering tot ouerskap van kinders met gehoorverlies1
ie liefdestema in Tristia van NP van Wyk Louw en sy "Groot ode" as liefdeselegie1
Hendrik van Harclay (ca.1270-1317) se kritiese Skotisme, afgelei uit sy Quaestiones Ordinaire (1312-1317)1
Voorwoord1
Die Ou Testament in die 2020-vertaling: Enkele netelige kwessies1
Die geregtigheidsideaal by NP van Wyk Louw1
Dagloners: 'n Gevallestudie van die kwesbaarheid van die maatskaplike bestel en samehorigheid in Suid-Afrika se informele ekonomie1
NP van Wyk Louw (1906-1970)1
COVID-19 en dagloners in die Suid-Afrikaanse ekonomie: Die impak op hul lewens en daaglikse bestaan1
'n Algemene model om handelsmerklojaliteit te meet1
Statistiese evaluering en voorspelling van woordherkenning-toetstellings van die Foneties Verteenwoordigende Eenlettergrepige Woordlyste in Afrikaans (FVEWA)1
Gemeenskappe in 'n gedifferensieerde samelewing1
Faktore wat handelsmerklojaliteit bepaal in 'n pandemiese besigheidsmilieu0
Suid-Afrika se hoogste hof gee die gemeenregtelike verweer van ouerlike bevoegdheid tot redelike en matige tugtiging 'n doodskoot: Nabetragting oor die saak van Freedom of Religion SA v Minister of Ju0
'n Lied vir donker tye (Wer nur den lieben Gott lässt walten - Wie maar op God wil werp sy sorge)0
Gedigte0
Die tradisioneel-konserwatiewe vryheidsbe-skouing van Edmund Burke teenoor dié van moderne konserwatisme0
Die waarde van akademiese arbeid0
Idiomatiese Afrikaans en skryfwyses0
Oor feekse en helleveë0
Die verbruikersetiese gedrag van Suid-Afrikaanse bestuurders0
Die oorsprong van die mens: "Laat Ons mense maak"0
Die een en ander uit die media, en 'n spelling of twee0
Oor die grense van taal0
Woord vooraf0
Sintuigmetaforiek in die Summa Aurea (ca.1220) van Willem van Auxerre (ca.1140-1231)0
Max Weber (1864-1920): denker over godsdienst en kapitalisme0
Beleidsdiskriminasie, verandering en entrepreneurskap: Beperkte politieke regte vir "Kleurlinge" in Suid-Afrika tot 19790
Die Wysheid0
Salus populi suprema lex: Godsdiensvryheid in krisistye0
Die verwerwing van absolute wete as louterings-proses in Hegel se Fenomenologie van de Geest0
Die bepaling van ons mees geliefde Afrikaanse kerklied - 'n metodiese ondersoek0
Politieke transformatisme in Suid-Afrika: Implikasies vir die staat, die ekonomie en die samelewing0
Redakteursnota0
“Dit was erg, baie, baie erg.” Die effek van COVID-19 op informele straathandelaars in die middestad van Kaapstad0
China se lang, onvoltooide twintigste eeu en die moontlike gevolge wat dit vir Afrika inhou0
'n Herbeoordeling van Niccolò Machiavelli se die-doel-heilig-die-middele-benadering tot regeer-kunde0
Apartheid: 'n Verkiesingsvaandel in Suid-Afrika in 1948. DF Malan en die Nasionale Party in histories-etiese perspektief0
Achter de schermen. Hendrik Swellengrebel en de Kaapse Patriotten0
Duwweltjies en verantwoordelikheid0
Frans Lion Cachet en die herstel van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Zuid-Afrikaansche Republiek rondom 18660
'n Oorsig oor die ontwikkeling en waarde van Interpreting Research in South Africa (IRSA)0
JHWH - Koning, Kryger (en Herder) in Sefanja 3:14-200
Internasionale medewerker van Tydskrif vir Geesteswetenskappe in Nederland Vereer0
Gedigte0
Die rol van godsdienstige identiteit in die bepaling van die "vervolgingsmodus" vir misdade teen die mensdom0
Om te ge- of nie te ge- nie0
Die spanningsverhaal: 'n Teoretiese beskouing en bespreking van drie voorbeelde in Afrikaans0
Michel Serres, die ondeunde denker - 'n huldeblyk0
Eerste kouefronte na 80: Stygende waters 1 Julie 20180
Morele vorming en filosofie opnieuw met elkaar verbinden0
Op die spoor van vermeende letterdiefstal: Holografiese Argeologie, GR von Wielligh en die Bleek en Lloyd-argief0
Een frase, verskeie sake0
Die Byderhand-Pionierprojek: 'n Gevallestudie van die deelnemende dinamika in die skep en toeganklikmaking van lokatiewe literatuur vir persone met siggestremdheid0
Boosheid in die mens: "Tot stof sal jy terugkeer"0
Relativering in die poësie van NP van Wyk Louw0
'n Lofrede vir taal0
Die Ou Testament as verhoudingsboek: Nagedink oor die waarde van die Ou Testament0
Gedigte0
Kenniswerkers en neoliberale "goewermentaliteit" - Benda Hofmeyr se Foucault and Governmentality: Living _ to Work in the Age of Control0
Redakteursnota0
NP van Wyk Louw: Om te loop in die skoene van die grotes ...0
Huidige demografiese, politieke en religieuse tendense in die wêreld en onderwys ter bevordering van interreligieuse toleransie0
Taboetaalgebruik as sleutel-element vir die kon-struksie van 'n manlike zefidentiteit0
Die kwesbaarheid van kinders in die konteks van Suid-Afrikaanse huishoudings en families0
Voorwoord0
Die diskoers oor armoede in die sentrale en latere Middeleeue0
Gedigte0
Analisering van die bydraende rol van die rekeningkundige professie om ons planeet te red0
'n Perspektief op Orania se OSK Koöperatiewe Bank Beperk0
Die daad onthul (im)moraliteit0
Vertalers kruis swaarde! Vertaalproblematiek betreffende die swaard as wapentuig in 1 en 2 Makkabeërs0
Die storie van Afrikaans - uit Europa en van Afrika, Deel 2 deur WAM Carstens en EH Raidt0
"Geen vlerke stut meer ...": Geselekteerde gedigte in Krog se mede-wete gelees as outobiografiese postsekulêre laatwerk0
'n Kritiese evaluering van die bydrae van (prof.) WS Prinsloo tot die wetenskap van die Ou Testamen0
Probleme met en ná die direkte vertaling0
Strominge en teenstrominge in die vraag na die onderwystaalmedium: 'n Internasionale en 'n Suid-Afrikaanse perspektief0
"Reaksionêre nihilisme" in die huidige era0
Inleiding0
Kerk en reg in die Nederduitse Gereformeerde Kerkorde van 20150
Redakteursnota0
Die siel van protes: Die beweegredes vir, en belang en onderafdelings van protesaksie herbeskou0
Die Grondwet, kerke en gays se regte: Suid-Afrikaanse gevallestudies0
Voorstellings en posisionerings in Van Wyk Louw: 'n Lewensverhaal deur JC Steyn0
Ze namen een tussenjaar - De Afrikaanse literatuur in Nederland in 20220
"Egtheid" in beeide: Die verwerking van verbatim tekste na verhoogbeelde met spesifieke verwysing na tot stof \ tot stilte - 'n paniekreaksie (2018)0
Selfbestuur in diep verdeelde samelewings - die kaleidoskoop van Afrikaanse pogings tot 'n model vir selfbestuur0
Redakteursnota0
Die NG Kerk en die Rebellie van 1914-1915: Was die Raad van Kerke kerklik versoenend?0
Postkoloniale teologie en die sending: Uitdagings en bedreigings0
'n Perspektief op Afrikaans se historiese erfenis: Die Afrikaanse boedel ná 100 jaar0
Jesus se kruisiging en opwekking: 'n Akademies-historiese waardering van die bronne0
Die noodsaak van bevoegde onderwysers in elke Suid-Afrikaanse skoolklaskamer0
Die gebruik van belonings om grondslagfaseleer-ders in spesiale skole se akademiese selfdoeltref-fendheid en motivering te verhoog0
Professionele persone in maatskaplike diensberoepe se kennis van en houding teenoor ouer persone: Implikasies vir voortgesette professionele ontwikkeling0
NP van Wyk Louw: Opstelle vir 'n oorgangstyd ('n voorwoord)0
Kapasiteitsontwikkeling by geskoolde en hooggeskoolde werklose persone in Pretoria, Gauteng, ten einde hulle indiensneembaarheid en selfwerksaamheid te bevorder0
Liefde en refleksiewe denke: Die vroeë Hegel oor die lotgevalle van die moderne mens0
Die veranderende wêreld van Afrikaanse drama-vertalings en -verwerkings: Enkele opmerkings0
Historiese perspektief: Redes vir en gevolge van die betrokkenheid van groot moondhede in die Suezkanaal (Egipte), in besonder voor 1956 (Deel I)0
Godsdiens en die reg: Enkele historiese en siste-matiese perspektiewe0
Is dekolonialisasie 'n mite?0
Hans Blumenberg se filosofiese begronding van die kuns as kennisvorm0
GEDIGTE0
CD met Hendrik Hofmeyr se musiek word in Frankryk bekroon0
Een kwestie van erkenning: Over Hegels begrip van erkenning en de postmoderne identiteitscrisis0
'n Onwaarskynlike onderneming: 'n Ondersoek na die kritiek op fundamentele pedagogiek0
Die reg op selfbeskikking van godsdiensgroepe in Suid-Afrika0
Die fondament en hoeksteen wat Patrick Petersen gele het en die monument wat Hein Willemse bou0
Skoolgebaseerde bewegingsontwikkelings-programme en die motoriese behendigheid van graad 1-leerders: Die NW-CHILD-studie0
'n Chinese padkaart vir die hervestiging van vrygelate gevangenes: 'n Gevallestudie0
Fijn bederf. Over Jacob Israël de Haan en het Kwaad0
'n Verkenning van multimodale metafore in die poësiefilm Stad in die mis (Opperman)0
Onverpersoonlikingstrategieë in Afrikaans0
Arnold van Wyk (1916-1983) se Carmine Petronii - Carmine Petronii by Arnold van Wyk (1916-1983)0
'n Beoordeling van tekskritiese voetnote in die boek Esegiël in die 2020-vertaling van die Bybel10
Vier skrywers met sterstatus0
'n Diachroniese benadering tot die ontwikkeling van die progressiewe perifrastiese konstruksies in Afrikaans en Nederlands: 'n Korpusondersoek0
Boekbesprekings0
Infrastruktuurskepping tydens die bewind van BJ Vorster: Bate of las vir die Suid-Afrikaanse ekonomie?0
Boekbesprekings0
Vertaling en verwerking as interpretasie en strategie: My seuns deur Christo Davids in die lig van All My Sons deur Arthur Miller0
Brexit: Volgende uitdagings vir 'n nuwe era0
Kwesbare groepe in die informele ekonomie: ʼn Gevallestudie van motorwagte in Johannesburg se Wesrand0
Die verwerwing van Afrikaanse foneme deur kinders van 24–72 maande0
Die waarde van literêre teater in die bewussyns-opvoeding van psigoterapiestudente0
Die "Corps Pandoeren", 1793-1795: Krygers ter verdediging van die Kaapkolonie teen die einde van die Nederlandse bewind0
King Kong-verwerkings (1959-2017): Deurkruisings van kultuur en samelewing0
Die opkoms van Suid-Afrikaanse Gebaretaal as Suid-Afrika se 12de amptelike taal0
Kritiese ekologiese kuns en Hegel se raaiselagtige uitspraak dat kuns moet sterf0
Redakteursnota0
Is Suid-Afrika se rehabilitasieparadigma uitge-dien? 'n Pleidooi vir moontlike beleidshervorming0
Die belangrikste kultuurelemente van Afrikaner-besienswaardighede0
Die oorsprong van alles: "Dit was aand en dit was oggend"0
Omgewingsidentiteit in die Era van die Mens: Nuwe perspektiewe op Toorbos. Deel 20
Aanvullende kommentaar oor die taaldebat op Stellenbosch0
Die arm Afrikaner in die Knysnabos: Witwees in Dalene Matthee se Moerbeibos (1987)0
A letter for Ernst / 'n Brief vir Ernst0
Putnam se gebrekkige modellering van sy brein-in-'n-houer-denkeksperiment0
Generaal CF Beyers: Sy lewensbeskouing soos weerspieël in sy openbare standpunte0
"Gaan loop speel!": Die inchoatiewe niehoofwerk-woorde gaan en loop0
Boekbespreking/Book Review0
Staatsregtelike behoorlikheid in die 21ste eeu0
"dit en dat" en "al daai goed": 'n Korpuslinguistiese ondersoek na pragmatiese merkers in gesproke Afrikaans0
Herstandaardisering aan die hand van skoolhand-boeke vir die legitimering van Kaapse Afrikaans0
Riglyne om selfgerigte lesers en leerders in Natuurwetenskap te ontwikkel0
Waardegedrewe opvoedende onderwys in die konteks van godsdiensvryheid as mensereg0
Ou woorde in nuwe omstandighede0
Afrikaansstudente se gebruik van emoji's0
"Sal julle hom aanvaar net soos hy is?": Faan (Faan se trein) en Lambert (Triomf) as filmiese destabilisering van hegemoniese Afrikanerman-likheid0
Taalverandering in die Afrikaanse vertalings van die Evangelie van Markus0
"Jamme sê betieken fokkol": Veronique Jephtas se Soe rond ommie bos (2021)0
Digitale tegnologie as alternatiewe benadering tot onderrig van vaardighede vir leerders met erge intellektuele gestremdheid0
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument in die Paarl: 80 jaar van kontroversie0
Entrepreneuriese skoolhoofleierskapstyl in skole: Goeie versus swak maatskaplik-ekonomiese omstandighede0
Die migrasie en verspreiding van aansteeklike siektes: Vanaf die oorsprong van Homo sapiens tot en met die Antroposeen0
Afrikaansontmagtiging0
Omgewingsidentiteit in die Era van die Mens: Nuwe perspektiewe op Toorbos. Deel 10
Onderwysvoorsiening aan kwesbare groepe in die samelewing0
"Ek het uiteindelik op straat beland; dis ʼn harde lewe": Uitdagings van kwesbare vroue wat alkohol of dwelms misbruik0
Die rol van handgebare in oudiovisuele aanbiedings van teologiestudente: Belyning van teorie en praktyk0
Het oortreders 'n reg op hervorming of eerder 'n reg op 'n hervorming-gedrewe omgewing?0
Lojale verset: Gedateerd of aktueel? NP van Wyk Louw in gesprek met Foucault0
Die invloed van denklyne van die Duitse universiteitsmodel op hedendaagse kwessies binne die universiteitswese0
Behou kontak! Beliggaamde persepsie, aanraking en digitale kommunikasie oor 'n afstand0
Vader van holisme: Was Jan Smuts 'n intellektueel?0
Skrywersbibliografieë, grootdatanetwerke en die posisie van skrywers soos NP van Wyk Louw in die literêre kanon0
Kreolisering en heling in Nuwe verse en Tristia van Van Wyk Louw0
Nabetragting oor die taaldebat op Stellenbosch0
De griffier en de evangelist: Verkennende gedachten over methodologische kruisbestuivingen van recht en Bijbelwetenschap0
Die grondwetlike vereistes en prosesse om 'n president van die VSA uit sy amp te verwyder: Die geval van president Donald Trump tydens 'n politiek gelaaide atmosfeer0
Die tydsgees, diversiteit van perspektief en die wetenskap: Repliek op die Yonge-artikel / Reply to the Yonge article : The spirit of the times, diversity of perspective and science0
Die triomf van die silwerdoek: Christiaan Olwagen se filmverwerking van Die seemeeu0
Geloof, gelykheid en die beskeie sistemiese rol van eiendomsreg in die Beloftebos-saak0
Die Bailie's Party-trilogie: Karel Schoeman (en MD Nash) en die 1820- Britse Setlaars0
'n Ou skoolsaal of teater - die opvoerruimtes van die Cape Flats Players en die Eoan-groep0
'n Fenomenologie van rassisme: Hegeliaanse (wan)erkenning en die struktuur van koloniale bewussyn0
Die toekoms van Hegel (gebore 1770)0
'n Empiriese vergelyking van die potensiële aanstootl ikheid van enkele skelnaampare in Afrikaans0
Die dra van die Islamitiese hidjab deur lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag0
"In die gebreekte spieël van die self": skryf en die psige in Hambidge se jongste bundel0
Die skyn van waarheid en 'n blyk van waardering0
Insekte en voedselsekerheid in Suid-Afrika in die lig van klimaatsverandering0
(Die) utopie(se) en (ander)wording in Neill Blomkamp se wetenskapsfiksie-trilogie: District 9 (2009), Elysium (2013) en Chappie (2015)0
10.17159/2224-7912/2021/v61n4-1a20
1 Hennie Pieterse0
Redakteursnota0
Die Nasionale Party se Machiavelliaanse strategieë vir demokratisering in die 1980's en 1990's in Suid-Afrika0
'n Vergelykende ondersoek na die aard en rol van onderwysbeheer in die onderwysstelsels van die BRICS-lande0
Die waarde van persoonlike vertelling in Afrikaans Huistaal in die Nasionale Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring0
Prof Ernst F Kotzé: Sy rol as taalkundige in Die Bybel: 2020-vertaling0
Deon Meyer se Koors en Fever: 'n Ondersoek na die romans se posisie in die (Suid-)Afrikaanse êre polisisteem0
MT Steyn: ’n Moderne Christen-Afrikanerleier?0
Antwoord Aan Joeri Schrijvers - Het duren van de Naam0
Propagandataal: Kwantifiseerders en voor-naamwoorde0
Die gebrek aan behoorlike sanitasie en toegang tot water in Suid-Afrikaanse skole: Hoe 'n etiek van verantwoordelikheid kan help0
O, laat er een mis zijn0
Die Antroposeen en historiese bewussyn0
De Kaapse kopers van de Reis naar Syrië en Palestina in 1851 en 1852 (1854) van CWM van de Velde0
Die transformasie van die Suid-Afrikaanse gevangeniswese tot 'n openbare instelling met positiewe vrede as waardestelsel0
Opbrengste, politieke ontwikkelings en ekono-miese kragte: 'n Historiese perspektief op die Johannesburgse aandelebeurs (JSE), 2000-20100
Vryheid van uitdrukking: Godslastering en die verbod op godsdienstige haatspraak0
Blote vertroue en die voorwaardes daarvoor0
'n Soort taalcredo0
Eksterne faktore wat die seksueel misbruikte kind verhoed om doeltreffend in Suid-Afrikaanse howe te getuig: ’n Vlugtige oorsig0
'n Kritiek op normatiewe konstruksies van ouderdom in vier intertekstueel verbinde tekste: Alba Bouwer se Stories van Rivierplaas, Reza de Wet se Diepe Grond en African Gothic, en Etienne Kallos se Ee0
"Wie praat hier?" Die rol van die verwerker in die aanpassing van 'n roman na 'n jeugteaterproduksie met kulturele en geografiese verskuiwings0
Verskuif die klaskamer ter wille van die oorlewing van Afrikaans as wetenskapstaal0
'n Verkenning van aardsistemiese kwesbaarheid binne die konteks van afvalstortingsterreine in die Antroposeen0
Vir Ernst0
Wysgerige kanttekeninge oor enkele aspekte van lewe en dood0
"Die pot kook oral": NP van Wyk Louw, Johannes Degenaar en Afrikaanse dekolonisering0
Woord vooraf0
Koalisiepolitiek in Suid-Afrika: Die kuns van die (on)moontlike?0
Die hervorming van apartheid in die 1980's: Die politieke benadering van PW Botha en die kerklike inset van JA Heyns0
Van Orwell se 1984 tot die aktualisering daarvan in 2020-20230
Volksboukuns in die Vredefortkoepelomgewing 1850-19500
Op pad na 'n omvattende aanlyn woordeboek -met spesifieke verwysing na die Woordeboek van die Afrikaanse taal0
Afrikaanse visserstaal0
http://ref.scielo.org/wvy2r20
Louw bevry: 'n Riff op 'n naat0
Die ontstaan van lewe: "In die begin was die Woord daar"0
BOEKBESPREKINGS0
'n Herbesoek aan NP van Wyk Louw se Die pluimsaad waai ver of Bitter begin0
Redakteursnota0
Redakteursnota0
'n Persoonlike bekendstelling0
Ekonomiese geregtigheid: Die groot uitdaging - ook vir Christelike gemeenskappe0
Bewegingswerkwoorde in Van Wyk Louw se poësie0
Die laaste geografies omvattende kulturele viering van Afrikaans: Die fakkelloop tydens die Taaljaar 19750
Manifestasies van sintuiglikheid in enkele gedigte ingesluit by twee digitale Byderhand-installasies te Worcester0
"Wie is dan blind?" Beliggaamde ruimte in lokatiewe narratiewe deur persone met sigge-stremdheid0
Verskansing: Die voorkoms en gebruik van beperkings- en weerhoudingsmerkers in studente se argumentatiewe tekste0
Kodewisselingspatrone by natuurlike, gesproke taal in 'n groep jong Afrikaanse kinders: 'n Verkennende studie0
'n Vergelykende studie rakende ondersteuningsdienste vir onderwysers in openbare skole in die BRICS-lidlande0
Nog 'n vertaling van die Bybel in Afrikaans: Wat maak dit anders?0
Taal as wêreldontsluiting: 'n Krities-waarderende interpretasie0
Eksplorasies in 'n postnormale landskap: Suid-Afrika duskant en anderkant Covid-190
Armoede en menselijke waardigheid: Het magis-terium van de katholieke kerk over de wisselwerking tussen beide0
Die eerste 40 jaar van Orania0
BOEKBESPREKINGS0
Die pluimsaad waai ver(der): Om Van Wyk Louw in Katolieke verband te herverbeel0
Taalrubriek0
Persoonsgerichte burgerschapsvorming in het openbaar voortgezet onderwijs0
Boekbespreking0
Allerlei0
Die onderrig van Letterkunde in die Verdere Onderwys- en Opleidingfase binne die raamwerk van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring0
Knelpunte by regsbeskerming van inheemse spirituele kennis, openbaredomein-gebaseerde inligting en die implementering van die bestaande normkomplekse ter regulering van intellektueelgoedereregte in di0
Woorde wat verwar word0
Die opstuwende geesteswetenskappe-inskrywings aan Hoëronderwysinstellings wêreldwyd0
Gesag en solidariteit: Aanspreekvorme en pronominale persoonsverwysings in die Afrikaanse Bybelvertaling van 20200
Van apartheid na 'n bedeling gegrond op fundamentele regte in Suid-Afrika: Het die politieke transformasie gelei tot 'n verbetering in onderrig en leer?0
The Opportunist. The political life of Oswald Pirow, 1915-19590
"'n Tyd van oorvloed;'n tyd van skaarste": Utopiese en distopiese impulse in Lien Botha se Wonderboom0
Substantiewe beleidsimplementering en die erosie van kiesersvertroue as faktore in die konsolidering van die Suid-Afrikaanse demokrasie0
Oskar en die Pienk Tannie: Die reis van 'n onwaar-skynlike tweemanskap van 'n Franse na 'n Afrikaanse verhoog0
Die Naelstring wat die ANC nie wou of wou kon, en steeds nie kan, knip nie. Terreur en Bevryding: Die ANC/SAKP, die Kommunisme en Geweld [1961-1990] deur Leopard Scholtz0
About names, roses and standards / Oor name, rose en standaarde0
Globalisme en taal in die hoër onderwys: Redes vir die keuse van Engels as onderrigtaal0
Onderwyserkennis van assessering - implikasies vir die opleiding van onderwysers0
Sosiale weerbaarheid, strukturele kwesbaarheid en instaatstellende geleenthede in Genadendal, Suid-Afrika0
Burgerschapsonderwijs in Nederland en Zuid-Afria: Een vergelijkende studie0
"Wat staan in die Grieks?" - Kollig op vertaal-probleme wat die Nuwe Testament oplewer0
Die verband tussen ouerskapspraktyke en die aggressiewe gedrag van leerlinge met matige intellektuele disfunksie0
Alleen nog wereld? Een bespreking van Erik Megancks Religieus atheïsme. (Post)moderne filosofen over God en godsdienst0
Geslagsinklusiewe taalgebruik0
0.031306028366089